Bergensprogrammet

Miljø/gateopprusting

Twitter FB Publisert tirsdag 25. januar 2011. Sist oppdatert fredag 23. januar 2015

Målsetninger om bedre klima og miljø er en del av samtlige tiltak i Bergensprogrammet. Viktige målsetninger er knyttet til luftkvalitet, støyforurensing og opprustning av gater og byrom.
Miljøbelastningen fra trafikk skal reduseres, og sentrum skal skjermes for uønsket trafikkpress.

Bedre bymiljø
Sentrum rustes opp for å skape et bedre bymiljø for beboere og brukere. Trafikk overføres fra bygatene til det overordnede veisystemet og parkering fjernes fra gategrunn. Målet er å gi Bergen et vakrere og mer levende bysentrum.

Trafikk og miljøutfordringer
Kyotoprotokollen forplikter Norge til å redusere utslipp av klimagasser. Bergen kommune har i sin Klima- og energihandlingsplan fra 2010 vedtatt å halvere utslippene av klimagasser fra 1990 til 2030. I Bergen står vegtrafikken for ca 60 % av CO2 utslippet. Utviklingen innen transportsektoren er derfor viktig for utviklingen av CO2 utslipp i Bergen.
Vegtrafikken er den største enkelt-kilden til lokal luftforurensing, og Bergensdalen er det mest utsatte området. Svevestøv (Pm10) og nitrogendioksider (NOX) utgjør hovedkomponentene i lokal luftforurensing med helserisiko. Vegtrafikken står for 70 % av NOX- utslippene i Bergen og ca 20% Pm10.Bergen kommune og Statens vegvesen samarbeider om systematiske målinger og varsling av luftkvaliteten i Bergen.

 

 

Les om Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen (PDF)
Sjekk luftkvaliteten i Bergen
Les om støyutbedring for deg som bor langs sterkt støybelastet veg (PDF)
Les rettledning for deg som skal bygge bolig nær støybelastet veg (PDF)