Bergensprogrammet

Kollektivtiltak

Twitter FB Publisert onsdag 15. september 2010. Sist oppdatert fredag 23. januar 2015

Bergensprogrammet har som overordnet mål at kollektivtrafikk skal ha en større del av persontransporten.

Trafikkveksten må dempes for at miljøbelastningene kan reduseres. Buss og bane er mer arealeffektiv og miljøvennlig enn bilen.

Største enkeltprosjektet er bygging av Bybanen.

I tillegg gjennomføres det tiltak som bedrer fremkommeligheten for buss og taxi. Kollektivfelt, oppgradering av holdeplassene og lysprioritering for bussen er særlig aktuelle tiltak.