Bergensprogrammet

Tilleggsutredninger – KU

Twitter FB Publisert onsdag 8. februar 2017. Sist oppdatert tirsdag 25. august 2020

Tilleggsutredninger – KU- Bybanen til Åsane
I løpet av høringen kom det inn to innspill med krav om tilleggsutredninger, fra Hordaland fylkeskommune, som også inkluderer uttalelsen til Riksantikvaren, og Statens vegvesen region vest. Begge har knyttet varsel om innsigelse til kravene. På bakgrunn av dette ble det fremmet en sak om tilleggsutredninger som ble behandlet av Byrådet 20.06.13. Tilleggsutredningene finner du under.

3. Endret linjeføring ved Finnegården

4. Prosesser og prosedyrer knyttet til verdensarvstatus hos UNESCO

5. Variant tunnelalternativ 2A, nedramping sør for statens hus

6. Supplerende hydrogeologiske vurderinger i Sandbrogaten og Vågsbunnen

7. Sandbrogaten, gravedybder, fundamentering og infrastruktur

8. Infrastruktur under bybanetraseen i sentrum

9. «Bymiljøtunnel»- sannsynliggjøring av muligheter

10. Bybanens fremkommelighet i sentrum og Sandviken vedlegg nr.1 vedlegg nr.2

11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnelens nordre utløp

12. Sykkelløsninger i Sandviken mellom Sjøgaten og NHH

13. Prinsipper for sykkeltunneler fra NHH til Eidsvåg

14. Risikovurdering av nytt vegsystem med forlenget Fløyfjellstunnel

15. Bybane og kollektivterminal i Åsane

16. Trafikk og miljø i Sandviken