Bergensprogrammet

Tilleggsutredninger – KU

Twitter FB Publisert onsdag 8. februar 2017. Sist oppdatert tirsdag 14. februar 2017

Tilleggsutredninger – KU- Bybanen til Åsane
I løpet av høringen kom det inn to innspill med krav om tilleggsutredninger, fra Hordaland fylkeskommune, som også inkluderer uttalelsen til Riksantikvaren, og Statens vegvesen region vest. Begge har knyttet varsel om innsigelse til kravene. På bakgrunn av dette ble det fremmet en sak om tilleggsutredninger som ble behandlet av Byrådet 20.06.13. Tilleggsutredningene finner du under.

3. Endret linjeføring ved Finnegården
4. Prosesser og prosedyrer knyttet til verdensarvstatus hos UNESCO
5.Variant tunnelalternativ 2A, nedramping sør for Statens hus
6. Supplerende hydrogeologiske vurderinger i Sandbrogaten og Vågsbunnen
7. Sandbrogaten, gravedybder, fundamentering og infrastruktur
8. Infrastruktur under bybanetraseen i sentrum

9. «Bymiljøtunnel»- sannsynliggjøring av muligheter
10. Bybanens fremkommelighet i sentrum og Sandviken vedlegg nr.1 vedlegg nr.2
11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnelens nordre utløp
12. Sykkelløsninger i Sandviken mellom Sjøgaten og NHH
13. Prinsipper for sykkeltunneler fra NHH til Eidsvåg
14. Risikovurdering av nytt vegsystem med forlenget Fløyfjellstunnel
15. Bybane og kollektivterminal i Åsane