Bergensprogrammet

Strandkaien og Østre Murallmenningen

Twitter FB Publisert fredag 21. januar 2011. Sist oppdatert lørdag 17. november 2012
Eksterne lenker
Graveklubben
Tide
  • Byggestart: 31.05.2010
  • Ferdig: 2011
  • Kostnad: 58 millioner
  • Fase: Ferdig

 

Strandkaien og deler av Østre Murallmenningen ble åpnet i desember 2011. Gaten og almenningen er rustet opp med tanke på å legge forholdene bedre til rette for gående. I tilegg til nyetablering av fortau på kai-siden er fortauet mot fasaderekken nærmest doblet i bredden. Alle gangfelt er opphøyet i plan med fortauene. Kjøremønster og trafikale forhold er stort sett opprettholdt som tidligere.

Gaten er satt i brostein og fortauene er lagt med skifer. For å gjøre forholdene bedre for syklistene er det lagt ned skåret brostein som har slett/jevn overflate. Området har fått universell utforming. Det er etablert ny belysning, vareleveringslommer, handicapparkering og parkering for turistbusser.

Arbeidet er samordnet med Graveklubbens arbeid. Under gaten er det støpt en betongkulvert med plass til bossuganlegg, strømkabler, vann- og avløpsrør og kommunikasjonskabler. Arbeidet nede i gaten er i hovedsak utført av Graveklubben, mens Statens vegvesen har hatt ansvaret for overflatearbeidene. Nærheten til sjøen har hatt betydning for framdriften. I deler av døgnet ble anleggsområdet fylt opp med sjøvann.

 

Østre Muralmenning ble rustet opp samtidig med Strandkaien.

Almenningen er et av de viktigste historiske byrommene i sentrum, og har stor verneverdi, med strenge krav til historisk analyse, utformingskrav og byggesaksbehandling iht. Reguleringsplanen for Vågen, kaiene og Bryggen.  Hovedutfordringen i dette gamle byrommet var å forsøke å forene trafikale, historiske og estetiske behov og krav.

Gatearealet i byrommet er satt i brostein. Fortauene langs bysiden er satt med skifer. Området er universelt utformet og gangfelt er samlet og opphøyet i plan med fortauene.