Bergensprogrammet

Håkonsgatens forlengelse

Twitter FB Publisert onsdag 11. januar 2012. Sist oppdatert fredag 2. november 2012
bak sentralbadet_01
  • Byggestart: 01.01.2009
  • Ferdig: 2011
  • Fase: Ferdig

 

Trafikkmønsteret i Jonsvollsgaten, Baneveien, komediebakken og deler av  Teatergaten er lagt om og rustet opp. Flere gater på Nøstet har vært omfattet av prosjektet.  Målet med ombyggingen er å bedre trafikkflyten inn og ut av sentrum og samtidig avlaste Jonsvollsgaten for gjennomgangstrafikk, slik at hele Klostergarasjen kan tas i bruk.

Tiltaket ble i hovedsak ferdig i 2011. Vegsystemet er ferdig utbedret og trafikken permanent lagt om slik at trafikken ut av sentrum nå går om Teatergaten, Komediebakken og Nøstegaten, mens trafikken inn til sentrum går om Nøstegaten, Håkonsgatens forlengelse og Teatergaten.

Fortau og vegareal er utbedret. I Teatergaten er det lagt skifer på fortau og brostein i kjøreareal.

På høyre side i kjørearealet er det lagt sykkelvennlig dekke. I Håkonsgaten er det også brukt skifer på fortau og asfalt i kjøreareal. Gatene ellers har fått asfaltdekke, og fortauene betongheller og smågatestein. For å bedre trafikksikkerheten er gatelysene oppgradert. Eksisterende kastanjetrær i Teatergaten er ivaretatt, mens 7 av lindetrærne er flyttet til Rognesmauet og nederste del av Komediebakken. Hele prosjektet er universelt utformet med blant annet ledelinjer for synshemmede og nedsenket kantstein ved kryss.