Bergensprogrammet

Dette vil vi oppnå med Bergensprogrammet

Twitter FB Publisert tirsdag 10. januar 2012. Sist oppdatert tirsdag 19. juni 2018
10-årsjubileum
10-årsmelding 2002-2011
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009
Årsmelding 2008
Årsmelding 2007
Årsmelding 2006
Årsmelding 2005
Årsmelding 2004
Samferdselsdata for Bergen Bergensprogrammet har samlet alle data som har betydning for og som beskriver trafikkutviklingen i Bergen.
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2005
Reisevaneundersøkelse Høsten 2008 og i 2013 ble det gjennomført en stor reisevaneundersøking i 15 kommuner i Bergensområdet.
Les rapporten her
Reisevaneundersøkelsen 2013
Plan- og byggeprogram
Plan- og byggeprogram 2017
Plan- og byggeprogram 2016
Plan- og byggeprogram 2015
Plan- og byggeprogram 2014
Plan- og byggeprogram 2013
 1. Trafikkveksten skal dempes
 2. Byutviklingen skal gi mindre transportbehov
 3. Større del av trafikkveksten skal over på kollektivtrafikken
 4. De investeringer som er gjort i infrastruktur skal utnyttes bedre
 5. Miljøbelastningen fra trafikk skal reduseres
 6. Sentrum skal skjermes for uønsket trafikkpress
 7. Det skal etableres et sammenhengende gang- og sykkelveinett
 8. Det skal skje færre trafikkulykker
 9. Det skal etableres et tilstrekkelig finansieringsgrunnlag for tiltak

For å nå målene har vi valgt ut flere DELSTRATEGIER:

1) Kollektivsatsing
Bergensprogrammet har som et overordnet mål å oppnå at kollektivtrafikk får en større del av persontransporten. Det er særlig fokusert på persontransporten mellom Bergen sentrum og de største boligkonsentrasjonene.

2) Trafikantbetaling
Dette skal dempe den bilbaserte mobiliteten til utsatte områder.

3) Parkering
Bergensprogrammet forutsetter at parkeringspolitikken brukes som virkemiddel for å begrense bilbruk i bykjernen. Dette kan bedre miljø- og trafikksikkerheten i sterkt trafikkerte byområder, samtidig som veinettet avlastes og kollektivtrafikken styrkes. «Parker og reis» etableres ved de viktigste knutepunktene.

4) Byutvikling
Man legger opp til en byutviking som legger til rette for dempet vekst i transportbehov og god kollektivbetjening.

5)Utbygging av manglende ledd i overordnet veinett.

Finansiering av Bergensprogrammet

Bergensprogrammet blir gjennomført som spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikanter i Bergen (bompenger). I prinsippet er det slik at hvert av forvaltningsnivåene finansierer tiltak innen eget ansvarsområde (bompenger blir i tråd med Stortingets retningslinjer betraktet som statlige midler).

Gjennom ordning med alternativ bruk av riksvegmidler og storbymidler, har staten lagt til rette for at andre tiltak enn rene riksveginvesteringer i Bergen kan finansieres ved statlige midler.

Trafikantbetaling (bompenger)

Trafikantbetalingen har to formål:

 1. Det skal bidra til å dempe trafikkveksten og få flere til å reise kollektivt, særlig i de mest trafikkbelastede områdene.
 2. Det skal bidra til inntekter som gjør det mulig å finansiere tiltak blant annet til kollektivtransport.

St.prp. nr 75 (2004-2005)
St.prp. nr 76 (2001-2002)

Organisering og ansvar

Bergensprogrammet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.