Bergensprogrammet

Utfylling i Store Lungegårdsvann

Twitter FB Publisert torsdag 4. mai 2017. Sist oppdatert tirsdag 13. juni 2017

Flere store bygge- og anleggsarbeider skal gjennomføres i og langs Store Lungegårdsvann de nærmeste årene.

Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen og utvidelsen av godsterminalen på Nygårdstangen planlegges på eksisterende parkareal. Det første tiltaket er utfylling av steinmasser i sjø for å etablere fyllingsfot (se illustrasjon), slik at parkarealer med gang- og sykkelanlegg kan reetableres på utsiden av den kommende bybanetraseen.
Utfyllingsarbeidet starter mandag 8. mai.

 • Bybanen Utbygging har fått dispensasjon etter plan- og bygningsloven og tillatelse etter forurensningsloven til å fylle steinmasser opp til fire meter under havoverflaten.
 • Strekningen for utfylling er cirka 700 meter lang, fra AdO Arena til Fløen.
 • Anleggsarbeidet forventes å ta cirka to år.
 • Arbeidet koordineres med prosjektet «Renere havn Bergen», der det skal legges ny, ren sjøbunn med planlagt oppstart i Store Lungegårdsvannet i 2019.
 • NCC er utførende entrepenør og starter steintransport fra Hordnesskogen til Store Lungegårdsvann i uke 19 (8.-13.mai)
Prinsippsnitt av fylling Store Lungegårsdsvann. Illustrasjon: Bergen kommune

Prinsippsnitt av fylling Store Lungegårsdsvann. Illustrasjon: Bergen kommune

Midlertidige transportveier

Det vil i anleggsperioden være nødvendig å bygge midlertidige transportveier for å frakte inn masser med bil for omlasting til lekter. Fyllingsfoten vil bestå av inntil 1 mill. m3 stein, og massene transporteres med bil via Møllendalsveien og Nygårdstangen. Omlasting til lekter planlegges i hovedsak ved Nygårdstangen.

Ønsker rask reetablering av park

Det er flere grunner til at man ønsker å starte utfyllingsarbeidet før reguleringsplan for Bybanen er vedtatt:

 • Perioden uten park blir kortere.
 • Bedre muligheter for at byggingen av bybane kan gjennomføres uten at gang- og sykkeltrafikken mellom AdO Arena og Fløen blir stengt.
 • Stabilisering av fyllingsmassene. Ved tidligere oppstart reduserer man risikoen for forsinkelser i bybaneprosjektet.
 • Tidlig etablering av fyllingsfot forventes å gi tilstrekkelig stabilitet til at de rene massene fra bybanetunnelen til Haukeland sykehus kan fylles fra land når nytt landareal skal etableres.
 • Tiltaket er gunstig i forhold til miljøsaneringen av sjøbunnen, som skal skje i regi av Renere havn Bergen.
 • Tilgangen på egnete overskuddsmasser er nå god. Denne situasjonen ønskes benyttet, slik at overskuddsmassene inngår som en ressurs.

Renere havn Bergen skal isolere forurensningen på bunnen av Puddefjorden og Store Lungegårdsvann med rene sand- og steinmasser for å hindre at organismer som lever på bunnen kommer i kontakt med miljøgifter. Renere havns prosjekt i Store Lungegårdsvann har planlagt start i 2019, og søknad om tillatelse etter forurensningsloven er sendt Fylkesmannen.

Tekst, foto og illustrasjon: Bergen kommune

Kategori: Kollektivtiltak