Bergensprogrammet

Tryggere og triveligere

Twitter FB Publisert fredag 19. juni 2015. Sist oppdatert fredag 26. juni 2015

Kringsjåveien er snart ferdig opprustet, og både gående, kollektivreisende og syklister vil få bedre forhold.

Strekningen på rv. 582 mellom Nygård og Lyngbø har det siste halvannet året gjennomgått en rekke utbedringer, og i disse dager er arbeidet ferdig. Miljøopprustingen av gaten har gitt området et nytt visuelt uttrykk.

Bedre for gående og syklende

Rundt 470 meter sykkelfelt er etablert i hver retning. I tillegg er vel 2 kilometer nye og oppgraderte fortau på plass, og på Gravdalspollen bro er det kommet fortau på begge sider.

– Tidligere var det kun fortau langs den ene siden på broen, men likevel gikk folk på begge sider, forteller byggeleder i Statens vegvesen, Georg Bye-Pedersen.

Det er også kommet en ny trapp fra Gravdalspollen bro og ned til det nærliggende busstoppet, slik at avstanden for gående blir betydelig kortere.

Syv nye gangfelt er på plass på strekningen, og disse har opplyste gangskilt og god belysning for å øke tryggheten for trafikantene.

Ulike trafikantgrupper

Laksevåg idrettshall og flere skoler og barnehager ligger i nærheten av Kringsjåveien. I området er det mange myke trafikanter og mye biltrafikk.

– Vi ser spesielt mye trafikk her før klokken ni om morgenen, og etter klokken halv to i hverdagene, forteller arbeidsformann Amund Aasebø.

Fartsgrensen i området er 40 kilometer i timen.

Ny type fartshumper

Et av tiltakene er en ny type opphøyde gangfelt/fartshumper.

– Det er første gang vi bruker denne type opphøyde gangfelt, i hvert fall i vårt distrikt. Modellen har vi fra Sverige, sier Trond Hollekim, leder i trafikksikkerhetsgruppen i Bergensprogrammet.

De nye fartshumpene er utformet med en utflating når man kommer ut av humpen. Tanken er at humpene blant annet skal være mindre belastende for bussjåfører og -passasjerer. Denne løsningen kan imidlertid kun brukes der det er fysisk adskillelse mellom kjørefeltene.

Park og nye holdeplasser

Arbeidet i Kringsjåveien innbefatter også oppgradering av ti bussholdeplasser. Disse vil få busslommer med universell utforming, og er klargjort for sanntidssystem. Åtte av holdeplassene har fått nye skur.

I krysset inn mot Gravdal er det anlagt en liten park med benker, gress og planter. Det er plantet 65 trær og over 900 busker i tilknytning til anlegget. Det er også satt ut 800 blomsterløk i refugene.

Arbeidet begynte februar 2014, og har en prislapp på cirka 27 millioner. Den formelle åpningen finner sted fredag 26. juni klokken 10.

 

IMG_1152

Hele strekningen mellom Nygård og Lyngbø får seg en ansiktsløftning. Foto: Georg Bye-Pedersen, Statens vegvesen

 

Trapp bro busstopp

Den nye trappen ned fra Gravdalspollen bro gjør tilkomsten til holdeplassen enklere for gående. Ti holdeplasser langs Kringsjåveien er oppgradert. Foto: Elisabeth Langeland Matre, Statens vegvesen

 

parken

En ny, liten park står snart klar i krysset inn til Gravdal. 26. juni blir det offisiell markering av at strekningen Nygård-Lyngbø har fått en oppgradering. Foto: Elisabeth Langeland Matre, Statens vegvesen

 

planter fortau DSC_4591

Over 2000 meter fortau er etablert og oppgradert, og det er satt ut mange nye planter, busker og trær. Nye sykkelfelt er også på plass. Foto: Elisabeth Langeland Matre, Statens vegvesen