Bergensprogrammet

Tryggere langs Salhusvegen

Twitter FB Publisert tirsdag 26. januar 2016. Sist oppdatert fredag 11. mars 2016

Salhusvegen skal utbedres med gang- og sykkelveg over en strekning på 1,5 km. Kontrakt for oppdraget er tildelt Fyllingen Maskin AS, som starter på jobben i februar 2016.

Når entreprenøren er ferdig i oktober 2017 vil Salhusvegen ha fått fullverdig tilbud til gående og syklende på strekningen fra Åsamyrane og til Ulsetstemma.

Strekningen ligger i et område som er i vekst, nær bydelssenteret Åsane, som skal utvikles urbant og tett. Fra Åsamyrane til Ulset sykehjem og videre til Ulsetstemma blir det bygget sykkelveg med fortau, med bredde på 4,5 meter.
Ved å skille gående og syklende gis et tilbud som bedrer fremkommeligheten for syklistene, er mer trafikksikkert og reduserer faren for ulykker mellom gående og syklende.

Prosjektet er beregnet til å koste i underkant av 120 millioner kroner. Eksterne parter bidrar med 45 mill. kroner til prosjektet, mens resten dekkes over Bergensprogrammet.
Det bygges også kryss til nytt boligområde med bro over Ulsetstemma, det etableres nytt røranretning for kabling og forsterking av høyspenttrase. I tillegg bygges det nytt vann- og spillvannanlegg for VA-etaten i Bergen kommune.
Etablering av nytt kryss medfører at adkomsten til BIR sin gjenvinningsstasjon i Salhusvegen flyttes.
modell3
Salhusvegen blir rettere og får gang- og sykkelveg.