Bergensprogrammet

Ringveg vest åpnet

Twitter FB Publisert fredag 13. november 2015. Sist oppdatert tirsdag 15. desember 2015
Fylkesordfører Anne Gine Hestetun klippet snoren som markerte at Ringveg vest nå er ferdig med to av tre trinn. Hun ble assistert av byrådsleder Harald Schjelderup, ordfører Marte Mjøs Persen og regionvegsjef Helge Eidsnes. (Foto: Charlotte V. Nielsen, Statens vegvesen)

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun klippet snoren som markerte at Ringveg vest nå er ferdig med to av tre trinn. Hun ble assistert av byrådsleder Harald Schjelderup, ordfører Marte Mjøs Persen og regionvegsjef Helge Eidsnes. (Foto: Charlotte V. Nielsen, Statens vegvesen)

Så er del 2 av Ringveg vest åpnet. Fylkesordfører Anne Gine Hestetun fikk æren av å kutte snoren på prosjektet til rundt 1,6 milliarder kroner. Første del av Ringveg vest åpnet høsten 2010.
Ringveg vest er en del av Bergensprogrammet, som delfinansieres med bompenger. Et av målene i Bergensprogrammet er å utbedre flaskehalser i vegsystemet og realisere gjenstående ledd i ringvegsystemet vest og øst. Ringveg Vest er en del av en slik ytre ringveg. Totalt vil den omfatter 10 km ny 4-felts veg mellom Flyplassvegen ved Birkeland i sør til Vestre innfartsåre ved Liavatnet i nord. Ringveg Vest avløser en 2-feltsveg med til dels lav standard og store trafikkavviklingsproblemer. Med dagens åpning er to av tre byggetrinn ferdig, på strekningen fra Liavatnet i vest til Dolvik i sør.

Fakta om Ringveg vest:
Trinn 1 mellom Dolvik og Sandeide åpnet september 2010.
Arbeidet med trinn 2 startet i april 2011. Dette trinnet omfatter ny tunnel fra Sandeide til Liavatnet med en lengde på 4,2 kilometer og nye kryss ved Sandeide og Liavatnet.
Totalt er det bygget 9,1 kilometer toløpstunnel i trinn 2.
Hele Knappetunnelen fra Dolviken til Liavatnet (byggetrinn 1 og 2) er 7,2 kilometer lang.
Det er bygget 2,1 kilometer gang- og sykkelveger/turveger i området langs Liavatnet.
Trinn 1 hadde en sluttsum på cirka 1,3 milliarder kroner.
Trinn 2 ser ut til å komme på rundt 1,6 milliarder kroner (2015-kroner). Denne sluttsummen er ca. 300 millioner kroner lavere enn overslaget ved oppstart.

Ringveg vest mellom Liavatnet og Flyplassvegen har to hovedfunksjoner:
Den skal være lokal hovedtilkomst til nærings- og boligområdene i Ytrebygda og Bergen Lufthavn Flesland.
-Den vil inngå i et overordnet hovedvegsystem rundt Bergen sentrum fra Loddefjord via Straume, Birkeland, Rådal, Nesttun og videre til Arna og Åsane.
-Bedring av fremkommeligheten for trafikantene
-Legger forholdene bedre til rette for kollektivtrafikken, syklister og fotgjengere
-Bedre trafikksikkerhet
-Bedrer miljøet langs eksisterende vegnett.

Kategori: Vegtiltak