Bergensprogrammet

Opprustingen av Kong Oscars gate er i gang

Twitter FB Publisert torsdag 6. oktober 2016. Sist oppdatert mandag 5. desember 2016

Mindre biler og bedre forhold for myke trafikanter. Det er målet for den pågående opprustingen av Kong Oscars gate i hjertet av Bergen sentrum.

I august startet arbeidene med å ruste opp Kong Oscars gate. Gaten er en del av middelalderbyen i Bergen, og den nordligste delen av gaten er et av byens eldste gateløp.

Bilde1

Kong Oscars gate før opprustingen. Foto. Statens vegvesen

Arbeidet delt inn i faser

Arbeidene skal utføres i tre faser. Det pågår nå arbeid på strekningen fra Vetrlidsallmenningen til Korskirken.

Neste fase omfatter strekningen fra Korskirken til Domkirkeplassen. Fase en skal være ferdig til jul 2016, mens neste fase starter like over nyttår 2017. Fase 3 begynner etter Sykkel-VM i september 2017. Byggearbeidene vil i all hovedsak foregå innen normal arbeidstid, mellom kl. 0700 og 1700. Noen dager kan det være behov for å jobbe ut over dette, men dette vil være unntak.

«Shared space»

Opprustingen og fornyingen av Kong Oscars gate fra Vetrlidsallmenningen til Nygaten har som formål å heve de bymessige kvalitetene i gaten, blant annet gjennom å legge bedre til rette for gående og syklende, redusere gjennomgangstrafikk og forbedre infrastrukturen.

Illustrasjon_Kong Oscars gate sett sydover mot Domkirken (Medium)

Illustrasjon: Kong Oscars gate sett sydover mot Domkirken

Det er valgt en såkalt «Shared Space»-løsning, eller sambruksløsning som det heter på norsk. Prinsippet går ut på i større grad å integrere biler og mennesker på samme areal i boliggater, og utforme gatene slik at biltrafikken beveger seg langsomt og på de myke trafikanters premisser. Løsningen innebærer at det skapes estetisk flotte trafikkarealer og byrom som egner seg for opphold, handel og rekreasjon for mye trafikanter, samtidig som trafikk i lav hastighet er tillatt. Dette bidrar at området føles tryggere å bevege og oppholde seg på og gjør det mulig for syklister å kunne bruke gaten i begge retninger.

Det skal brukes ulike materialer (brostein, granitt og skifer) som gir god kontrast og en markert kant. Gaten rustes opp i naturstein med kraftige granittplater langs østsiden av gaten, storgatestein i kjørebanen og skifer på fortausarealet mot vest. Domkirkeplassen utformes som en plass hvor hele området legges i smågatestein.

Historien gjemmer seg under bakken

Som en del av middelalderbyen har Kong Oscars gate verneverdige grunnforhold. På grunn av risiko for å støte på kulturlag (i arkeologien betegnelsen på et jordlag hvor man finner spor etter menneskelig aktivitet) under graving vil arbeidene bli tett fulgt av Riksantikvaren og Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU). Les mer om funnene som er gjort ved innløpet til Kong Oscarsgate på NIKU sin arkeologiblogg.

Stenges for venstresving fra Øvregaten/Vetrlidsallmenningen

Når gaten er ferdig opprustet vil den stenges for venstresving fra Øvregaten/Vetrlidsallmenningen. Det innebærer at det kun blir tillatt å kjøre inn i Kong Oscars gate for trafikk som kommer fra Torget. Mellom Domkirkeplassen og Nygaten vil det bli sørgående enveiskjøring. Adkomsten til området fra sør vil bli om Domkirkegaten. Hele gaten mellom Vetrlidsallmenningen og Nygaten vil da være enveiskjørt, med fartsgrense 30 km/t.

Hva skal gjøres?

  • Grave bort dagens veg og fylle på med nye masser
  • Lage grøfter for rør og kabler
  • Legge granittplater, gatestein, kantstein og skifer
  • Montering av gatelys og skilt
  • Nye rør og kummer for bossnett, vann og overvann, kabler for strøm og bredbånd skal ned i gaten
  • Eksisterende brostein skal gjenbrukes

Fornyingen av Kong Oscars gate finansieres gjennom Bergensprogrammet, som er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen. Programmet omfatter kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikksikkerhetstiltak og nye vegprosjekter