Bergensprogrammet

Forslag til ny sykkeltrasé gjennom sentrum på høring

Twitter FB Publisert torsdag 13. oktober 2016. Sist oppdatert onsdag 7. desember 2016

Ny hovedrute for sykkel er foreslått i dagens gatetverrsnitt fra Kaigaten i sør til Åsanevegen i nord.

Et forprosjektet utarbeidet i regi av Bergensprogrammet konkluderer med at dette er den best egnede traseen for hovedrute for sykkel mellom sentrum og Sandviken. Forslaget er nå sendt ut på høring med frist 1. november.

I Bergen er det fire hovedsykkelruter som går inn mot sentrum; Åsaneruten fra nord, Landåsruten fra sørøst, Fanaruten fra sør og Laksevågsruten/Fyllingsdalsruten fra vest. Disse rutene mangler sammenkopling, og sentrum mangler et sammenhengende sykkeltilbud mellom sør og nord.

Den foreslåtte traseen starter i Christies gate v/kryss med Kaigaten, og følger fv. 585 helt ut til Glass Knag i Sandviken. Sykkelanlegget foreslås lagt parallelt med kjørevegen på hele strekningen, og krysser fylkesvegen totalt tre ganger (ved Allehelgensgate, på Torget og ved Sandbrogaten).

sykkelvei gjennom sentrum

De foreslåtte tiltakene ligger innenfor eksisterende veggrunn og er i utgangspunktet tenkt gjennomført uten formell reguleringsplan etter Plan- og bygningsloven. Dersom det ikke kommer frem vesentlige innvendinger i høringsprosessen som utløser behov for formell reguleringsplan, tilsier fremdriftsplanen å gå direkte videre med prosjektering. Dette betinger budsjettvedtak om gjennomføring i både bystyre og fylkesting, som et viktig tiltak i Bergensprogrammet, heter det i byrådssaken.

Les mer om saken på Bergen kommune sine hjemmesider.