Bergensprogrammet

Bedre for myke trafikanter

Twitter FB Publisert tirsdag 5. januar 2016. Sist oppdatert fredag 12. februar 2016

Opprustningen av Kong Oscars gate starter til våren. Nå skal det bli mindre gjennomgangstrafikk og bedre tilrettelagt for gående og syklende i den historiske gaten.

Mai 2016 starter arbeidet med opprustning av Kong Oscars gate fra Vetrlidsallmenningen til Nygaten. Gaten skal utformes som «shared space», et delt gaterom for alle trafikanter med enveis sørgående trafikk. Fartsgrensen blir 30 km/t.

Prosjektet vil bli gjennomført i fire hovedfaser med antatt ferdigstillelse våren 2018, og oppstart blir i området ved Korskirken.

– Det er et omfattende stykke arbeid som skal gjennomføres, sier prosjektleder Beate Eide Riisnæs i Statens vegvesen. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen, og finansieres gjennom Bergensprogrammet.

Endret kjøremønster

I tillegg til at selve gatedekket skal opprustes, blir store deler av ledningsnettet under gateplan utbedret og fornyet. Det skal også etableres nytt bossnett i deler av gateløpet, samt et nytt system for håndtering av overvann.

Prosjektet må gjennomføres over flere faser, og kjøremønsteret i Vågsbunnen vil derfor bli endret underveis i byggingen. For å redusere gjennomgangstrafikken, vil venstresving fra Vetrlidsallmenningen inn i Kong Oscars gate bli stengt i hele anleggsperioden. Dette er også plan­lagt som permanent løsning når anlegget er ferdig. Antall parkeringsplasser i Vågsbunnen (både sone og avgift) vil bli redusert i anleggsperioden, samt etter at anlegget står ferdig.

Trase under sykkel-VM

Kong Oscars gate inngår i traseen for sykkel-VM som skal arrangeres i september 2017. Dette er det tatt høyde for i prosjektplanleggingen. To av anleggsfasene blir gjennomført før sykkel-VM, og de to siste blir gjennomført etter verdensmesterskapet. Ved eventuelle uforutsette forsinkelser vil det bli gjort midlertidige tiltak som sikrer at gaten er tilgjengelig for arrangementet som planlagt.

Bedre belysning

Gaten rustes opp i naturstein med kraftige granittplater langs østsiden av gaten, storgatestein i kjørebanen og skifer på fortausarealet mot vest. Domkirkeplassen utformes som en plass hvor hele området legges i smågatestein. Dagens signalanlegg og beplantning skal fjernes.

Overgangen mellom granitt og storgatestein blir kantløs, mens det langs fortauet mot øst etableres en lav kant for håndtering av overvann. Det blir også etablert ny og bedre belysning av hele gatestrekket.

 

 

Illustrasjon_Kong Oscars gate sett sydover mot Domkirken (Medium)