Bergensprogrammet

Reguleringsplan – Bybanen til Fyllingsdalen

Twitter FB Publisert mandag 28. november 2016. Sist oppdatert onsdag 30. mai 2018

Endringer i vedtatt reguleringsplan for Bybanen fra Sentrum til Fyllingsdalen

 

Bergen kommune starter opp reguleringsplanarbeid for:

Bybanedepot i fjell. Nordre Lyshovden, Fyllingsdalen.
Oppstart av offentlig detaljreguleringsplan.

Bybaneholdeplass ved Oasen, Fyllingsdalen.
Endring av reguleringsplan for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 3.

Planarbeidet er en oppfølging av beslutningen om å avslutte byggetrinn 4 for Bybanen ved Oasen. Bergen bystyre fattet vedtak om «Bybanens byggetrinn 4 fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, kostnadsstyring og fremdrift» i møte 25.04.2018 (sak 99/18). Traséen vil bli bygget videre til Spelhaugen, i henhold til vedtatt reguleringsplan for Bybanen, på et senere tidspunkt.

Avslutning av traséen ved Oasen omfatter to elementer som fører til endringer i vedtatt områdereguleringsplan for Bybanen sentrum-Fyllingsdalen, delstrekning 3 (PlanID 64050000, vedtatt 21.06.2017):

 • Depot i fjell i Løvstakken, istedenfor i Spelhaugen.
 • Flytting av Oasen holdeplass ca. 30 mot øst, for å unngå å bygge brofundament og å legge om kostbar infrastruktur.

Bybanedepot i fjell. Nordre Lyshovden
Depotet planlegges som fjellanlegg, der kun en mindre del av et servicebygg vil ligge på bakkenivå med fasade mot Dag Hammarskjøldsvei. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor planlegges i fjell. Bybanevognene vil ha adkomst til depotet fra den regulert bybanetunnelen gjennom Løvstakken. Det kan være aktuelt å justere kurvaturen på bybanetraséen gjennom Løvstakken, som passerer like sør for depotet. Konsekvenser for temaene støy, nærmiljø, landskap, naturmiljø vil bli utredet.

Bybanedepotet i Spelhaugen
Bybanedepotet i fjell, i Nordre Lyshovden, vil erstatte bybanedepotet som er regulert på Spelhaugen. Bergen kommune holder på å utarbeide områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler. Områdeplanen vil regulere depotet i Spelhaugen til formål som støtter opp under god byutvikling på Spelhaugen.

Del av rigg- og anleggsområde for depot i Spelhaugen, som ligger utenfor områdeplanen for Fyllingsdalen, oppheves.

Bybaneholdeplass ved Oasen
Foreløpige skisser viser at holdeplassen ved Oasen må flyttes ca. 30 m mot øst fra plasseringen i gjeldende reguleringsplan for Bybanen i Fyllingsdalen. Flytting av holdeplassen er i utgangspunktet midlertidig, og Plan- og bygningsetaten vil underveis i prosessen vurdere om flytting av holdeplassen kan behandles som en dispensasjon fra gjeldende plan.

Tema som må løses er:

 • Varelevering til Oasen
 • Fotgjengerforbindelser mellom bybaneholdeplass, kollektivterminal og bydelssenteret
 • Gode oppholdsarealer og god funksjonalitet for byrommene må ivaretas
 • Videre bygging mot Spelhaugen må kunne gjøres uten at det påvirker driften av linjen fra sentrum til Oasen.
 • Kjørbar tilkomst for nødetatene fra Folke Bernadottes vei til holdeplassen ved Oasen.

Mer informasjon
Aktuelle saksdokumenter og kart over varslingsområdet er tilgjengelig på:

Du kan gi ditt innspill til planarbeidet innen: 2. juli 2018.

Merknad kan sendes til: postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no
eventuelt til: Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen

Du kan følge saken videre på Bybanen utbyggings hjemmeside: Bybanen utbygging

 

Vedtatt reguleringsplan for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen
Reguleringsplanforslaget for alle fire delstrekningene ble vedtatt i bystyret 21. juni 2017.

 

Se  3D film fra hele traseen


Den vedtatte bybanetraseen fra Kaigaten til Spelhaugen er 10,8 kilometer lang og har ni nye holdeplasser, inkludert midlertidig holdeplass i Kaigaten. Forventet kjøretid er 20 minutter. Sammenhengende sykkelveg langs traseen ligger også i planforslaget, i tillegg til sykkelparkering ved alle holdeplasser. På Kronstad krysser linjen den eksisterende bybanelinjen til Flesland, og dette stoppet blir et viktig byttepunkt mellom de to bybanelinjene.

Fire delstrekninger
Planarbeidet er delt i fire strekninger:

 • Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten
 • Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad
 • Delstrekning 2, Mindemyren
 • Delstrekning 3, Mindemyren-Fyllingsdalen

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har utarbeidet fire fagnotater i saken, et for hver delstrekning. Konsulenter i planarbeidet har vært Sweco AS og Cowi AS.

Kostnadsanslag
Forventet investeringskostnad er 6,2 MRD kr. I kostnadsanslaget ligger alle elementer som er med i reguleringsplanforslaget. Dette omfatter det som er nødvendig for å bygge og drifte Bybanen, erstatning av parkareal ved utfylling i Store Lungegårdsvannet, gang- og sykkelanlegg langs hele linjen, hele tverrsnittet i Kanalveien inklusiv vannkanal og vannbasseng, omlegging av infrastruktur under bakken og det som er vist av tilstøtende byrom i det tekniske forprosjektet.

Samarbeid med berørte
For å etablere bybanetraséen, må Bane NORs arealer på Mindemyren og Kronstad frigis, og jernbanefunksjonene som i dag ligger på Mindemyren flyttes til Nygårdstangen. Bergen kommune har samarbeidet med Bane NOR for å finne løsninger som ivaretar både bybaneprosjektet og godshåndteringen. Planforslag for effektivisering av godsterminalen på Nygårdstangen er også vedtatt i Bystyret 21. juni 2017.

I utarbeidelsen av planforslaget har det vært kontakt med en rekke utbyggere og aktører, samt noen berørte grunneiere.

Partene i Bergensprogrammet har deltatt aktivt i planarbeidet gjennom en prosjektgruppe med representanter fra Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Vedtak med tilhørende dokumenter for alle delstrekningene ligger også tilgjengelig på nett her: bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer