Bergensprogrammet

Reguleringsplan – Bybanen til Fyllingsdalen

Twitter FB Publisert mandag 28. november 2016. Sist oppdatert lørdag 9. november 2019

Vedtatt reguleringsplan for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen
Reguleringsplanforslaget for alle fire delstrekningene ble vedtatt i bystyret 21. juni 2017.

 

25. april 2018 ble det vedtatt at endestoppet i Fyllingsdalen blir på Oasen, og ikke Spelhaugen. Bybanedepot i fjell blir på Nordre Lyshovden.

 

Endringer i vedtatt reguleringsplan for Bybanen fra Sentrum til Fyllingsdalen:

Bybaneholdeplass ved Oasen, Fyllingsdalen.
Endring av reguleringsplan for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 3.

Planarbeidet er en oppfølging av beslutningen om å avslutte byggetrinn 4 for Bybanen ved Oasen. Bergen bystyre fattet vedtak om «Bybanens byggetrinn 4 fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, kostnadsstyring og fremdrift» i møte 25.04.2018 (sak 99/18). Traséen vil bli bygget videre til Spelhaugen, i henhold til vedtatt reguleringsplan for Bybanen, på et senere tidspunkt.

Avslutning av traséen ved Oasen omfatter to elementer som fører til endringer i vedtatt områdereguleringsplan for Bybanen sentrum-Fyllingsdalen, delstrekning 3 (PlanID 64050000, vedtatt 21.06.2017):

  • Depot i fjell i Løvstakken, istedenfor i Spelhaugen.
  • Flytting av Oasen holdeplass ca. 30 mot øst, for å unngå å bygge brofundament og å legge om kostbar infrastruktur.

Bybanedepot i fjell. Nordre Lyshovden
Depotet planlegges som fjellanlegg, der kun en mindre del av et servicebygg vil ligge på bakkenivå med fasade mot Dag Hammarskjøldsvei. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor planlegges i fjell. Bybanevognene vil ha adkomst til depotet fra den regulert bybanetunnelen gjennom Løvstakken. Det kan være aktuelt å justere kurvaturen på bybanetraséen gjennom Løvstakken, som passerer like sør for depotet. Konsekvenser for temaene støy, nærmiljø, landskap, naturmiljø vil bli utredet.

Bybanedepotet i Spelhaugen
Bybanedepotet i fjell, i Nordre Lyshovden, vil erstatte bybanedepotet som er regulert på Spelhaugen. Del av rigg- og anleggsområde for depot i Spelhaugen, som ligger utenfor områdeplanen for Fyllingsdalen, oppheves.

Informasjon om pågående byggearbeid finner du på Bybanen utbyggings hjemmeside: Bybanen utbygging

 

Se  3D film fra hele traseen (merk at i filmen går traseen til Spelhaugen, og ikke Oasen som senere vedtatt)

 

Fire delstrekninger
Planarbeidet er delt i fire strekninger:

  • Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten
  • Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad
  • Delstrekning 2, Mindemyren
  • Delstrekning 3, Mindemyren-Fyllingsdalen

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har utarbeidet fire fagnotater i saken, et for hver delstrekning. Konsulenter i planarbeidet har vært Sweco AS og Cowi AS.

Samarbeid med berørte
For å etablere bybanetraséen, må Bane NORs arealer på Mindemyren og Kronstad frigis, og jernbanefunksjonene som i dag ligger på Mindemyren flyttes til Nygårdstangen. Bergen kommune har samarbeidet med Bane NOR for å finne løsninger som ivaretar både bybaneprosjektet og godshåndteringen. Planforslag for effektivisering av godsterminalen på Nygårdstangen er også vedtatt i Bystyret 21. juni 2017.

I utarbeidelsen av planforslaget har det vært kontakt med en rekke utbyggere og aktører, samt noen berørte grunneiere.

Partene i Bergensprogrammet (nå Miljøløftet) har deltatt aktivt i planarbeidet gjennom en prosjektgruppe med representanter fra Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.