Bergensprogrammet

Reguleringsplan – Bybanen til Fyllingsdalen

Twitter FB Publisert mandag 28. november 2016. Sist oppdatert onsdag 4. april 2018

Vedtatt reguleringsplan for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Reguleringsplanforslaget for alle fire delstrekningene ble vedtatt i bystyret 21. juni 2017.

oversikt123

Fire delstrekninger
Planarbeidet er delt i fire strekninger:

  • Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten
  • Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad
  • Delstrekning 2, Mindemyren
  • Delstrekning 3, Mindemyren-Fyllingsdalen

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har utarbeidet fire fagnotater i saken, et for hver delstrekning. Konsulenter i planarbeidet har vært Sweco AS og Cowi AS.

Du kan følge saken videre på Bybanen utbyggings hjemmeside: Bybanen utbygging

Se  3D film fra hele traseen


Den vedtatte bybanetraseen fra Kaigaten til Spelhaugen er 10,8 kilometer lang og har ni nye holdeplasser, inkludert midlertidig holdeplass i Kaigaten. Forventet kjøretid er 20 minutter. Sammenhengende sykkelveg langs traseen ligger også i planforslaget, i tillegg til sykkelparkering ved alle holdeplasser. På Kronstad krysser linjen den eksisterende bybanelinjen til Flesland, og dette stoppet blir et viktig byttepunkt mellom de to bybanelinjene.
Reisetid_Fyllingsdalen

Fire delstrekninger
Planarbeidet er delt i fire strekninger:

  • Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten
  • Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad
  • Delstrekning 2, Mindemyren
  • Delstrekning 3, Mindemyren-Fyllingsdalen

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har utarbeidet fire fagnotater i saken, et for hver delstrekning. Konsulenter i planarbeidet har vært Sweco AS og Cowi AS.

Kostnadsanslag
Forventet investeringskostnad er 6,2 MRD kr. I kostnadsanslaget ligger alle elementer som er med i reguleringsplanforslaget. Dette omfatter det som er nødvendig for å bygge og drifte Bybanen, erstatning av parkareal ved utfylling i Store Lungegårdsvannet, gang- og sykkelanlegg langs hele linjen, hele tverrsnittet i Kanalveien inklusiv vannkanal og vannbasseng, omlegging av infrastruktur under bakken og det som er vist av tilstøtende byrom i det tekniske forprosjektet.

Samarbeid med berørte
For å etablere bybanetraséen, må Bane NORs arealer på Mindemyren og Kronstad frigis, og jernbanefunksjonene som i dag ligger på Mindemyren flyttes til Nygårdstangen. Bergen kommune har samarbeidet med Bane NOR for å finne løsninger som ivaretar både bybaneprosjektet og godshåndteringen. Planforslag for effektivisering av godsterminalen på Nygårdstangen er også vedtatt i Bystyret 21. juni 2017.

I utarbeidelsen av planforslaget har det vært kontakt med en rekke utbyggere og aktører, samt noen berørte grunneiere.

Partene i Bergensprogrammet har deltatt aktivt i planarbeidet gjennom en prosjektgruppe med representanter fra Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Vedtak med tilhørende dokumenter for alle delstrekningene ligger også tilgjengelig på nett her: bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer