Bergensprogrammet

Konsekvensutredning-Bybanen til Åsane

Twitter FB Publisert mandag 14. juli 2014. Sist oppdatert lørdag 9. november 2019

Konsekvensutredningen som ligger til grunn for strekningen Bergen sentrum-Åsane ble behandlet i bystyret 17. juni 2014. Det er i forbindelse med konsekvensutredningen utarbeidet et omfattende grunnlagsmateriale. I hovedsak er de viktigste momenter og diskusjoner tatt inn i hovedrapporten. Under følger en kort presentasjon av de ulike grunnlagsnotatene som er tilgjengelig for nedlastning i menyen til høyre.

Vurderte traséer
Ved oppstart av arbeidet med konsekvensutredningen ble det tatt utgangspunkt i alternativene i planprogrammet og videre utvikling av disse. Planprogrammet for Bybanen til Åsane ble vedtatt av byrådet sommeren 2012. Det er lagt vekt på å gå bredt ut i vurderingen av mulige traséer for å ivareta viktige hensyn, sikre at gode løsninger ikke blir oversett og for å dekke Bybanens hovedmålsettinger.

Tegningshefte til konsekvensutredningen
Det er utarbeidet plan- og profiltegninger for hele traséen mellom sentrum og Vågsbotn. Det er viktig å presisere at dette er en korridorutredning for anbefaling og valg av løsningsprinsipper. På grunn av prosjektets natur har det vært nødvendig å gå i detalj enkelte steder. Utredningen er kun et grunnlag til selve reguleringsplanprosessen, og endelig regulering vil først skje etter valg av trasé. Tegningene er delt opp etter de geografiske områdene sentrum, Sandviken og Åsane.

Vedleggsnotater
Det har i tillegg til selve konsekvensutredningen vært nødvendig å se nærmere på noen spesielle tema. Vedleggsnotater kan lastes ned fra menyen til høyre. Der ligger også tilleggsutredninger. Konsekvensutredningen (KU) og tilleggsutredningene er svært omfattende, til sammen langt over 1000 sider. For å gjøre kunnskapen lettere tilgjengelig, er det her lagt ut fagrapporter som oppsummerer både KU og tilleggsutredningene. Disse klargjør og kvalitetssikrer aktuelle tema fra utredningsarbeidet.

 

Bybanen til Åsane - høringsalternativer

Lukk