Bergensprogrammet

Bybanefakta

Twitter FB Publisert mandag 6. februar 2017. Sist oppdatert lørdag 9. november 2019

Målene for Bybanen

Bybanen er en del av Miljøløftet (tidligere Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø).

Bybanen skal være hovedstammen i kollektivsystemet og gi kvalitet og konkurransekraft til byens
kollektivtransporttilbud. Det er definert to hovedmål for prosjektet:

  • Bybanen skal bidra til god byutvikling
  • Bybanen skal gi en trygg og effektiv reise

Trasé med holdeplasser skal knyttes til viktige målpunkt og tette byområder i dagens og planlagt situasjon. Et velfungerende bybanesystem er avhengig av god koordinering med andre kollektivtilbud og transportformer, inkludert sykkel og gange.

Byggetrinnene

Rapport: Framtidig bybanenett i Bergensområdet

Byggekostnader
Bybanens tre første byggetrinn inkl. depotet på Kokstad har kostet ca. 7,2 milliarder kroner:

Byggetrinn 1: 2,25 milliarder kroner
Byggetrinn 2: 1,35 milliarder kroner
Byggetrinn 3: 3,6 milliarder kroner
Utbyggingen har så langt vært svært kostnadseffektiv sammenlignet med lignende anlegg i utlandet.

Byutvikling langs traseen

Bergen kommune fastsetter overordnede rammer for arealbruk og transportløsninger gjennom kommuneplanens arealdel.
Etter de to første byggetrinn ble det  beregnet at for hver krone som brukes på bybaneutbygging, investeres det opp mot 20 kroner i nærings- og boligutbygging langs traseen. Bybanen gir dermed en sterk byutviklingsgevinst og bygger opp under mål om fortetting og miljøvennlig transport.

Vognpark

  • Per 3. byggetrinn er det levert 28 bybanevogner
  • De første 20 vognene (201-220) ble levert til Bergen 32 meter lange (5 moduler)
  • De neste 8 vognene (221-228) ble levert 42 meter lange (7 moduler). Forlengelse av resten av vognparken til 42 meter er startet og vil etter planen bli fullført i løpet av 2017
  • De lengste vognene har en kapasitet på 285 passasjerer, 105 av disse er sitteplasser

Drift

Bybanen bruker 750 volt likestrøm (det samme som trolleybuss). Bybanen er svært energieffektiv. 25 prosent av strømmen blir regenerert gjennom bremsesystemet og benyttes direkte av andre bybanevogner på linjen.
Bybanen bidrar til at 21,6 prosent av kollektivreisene i Bergensområdet er «elektriske» og dermed kategorisert som utslippsfrie.

Rutetilbud og kapasitet

På hverdager har Bybanen over 300 daglige avganger i begge retninger.
Frekvens: Avganger hvert 5 minutt i rush.
Kapasiteten tilsvarer rundt 90 busser i timen i rush.

Reisetall

Bybanen blir ofte sammenlignet med busstilbudet i korridoren før banen ble bygget. Det finnes ikke passasjertall av høy kvalitet for busstrafikken før 2010, men Norconsult beregnet i 2009 at det da var omkring 22 000 reisende på hverdager på busslinjene mellom Nesttun og sentrum.
Bybanen har i dag mellom 40 000 og 50 000 reisende på en vanlig hverdag. Det er stor pågang av reisende store deler av døgnet. Her skiller Bybanen seg fra busstrafikken, der trafikken midt på dagen ofte er lav på mange linjer.

Passasjerstatistikk per år:

Reisevaner

I 2013 viste en reisevaneundersøkelse utført av SINTEF at Bybanen hadde endret transportmiddelfordelingen i bybanekorridoren. Kollektivandelen på reiser mellom bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda økte fra 19 prosent i 2008 til 28 prosent i 2013.  Samme undersøkelse viste en nedgang i andel som velger å reise med bil i Bergen for første gang på mange tiår.
Bybanen benyttes som hovedreisemåte for 14 prosent av turene mellom de fire bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda.

Bybaneutbyggingen gir mulighet for nye forbindelser også for gående og syklende. På den nyeste delen av bybanetraseen er det anlagt 4,2 km ny sykkeltrasé, og den kombinerte gang-, sykkel- og bybanetunnelen gjennom Dyrhovden er den første i sitt slag i Norge.

Hastighet

I verdenssammenheng er Bybanen i Bergen blant de raskere sporveissystemene, med en snittfart på ca. 28 km/t. Snitthastigheten for stamlinjene i Bergen (busslinjene 2, 3, 4 og 5) er 23,2 km/t.

Reisetid

Kjøretid mellom Byparken og Bergen lufthavn er beregnet til 45 minutter.
For reisende som skal langt, kan det virke som om Bybanen stopper for ofte og dermed tar for lang tid. For en del av disse vil ekspressbuss være et bedre alternativ. Bybanen har mange på- og avstigninger underveis på traseen, og betjener langt flere reisemål enn endepunktene. I kollektivplanleggingen prøver man å ha en god balanse mellom kjøretid og det at flest mulig skal kunne gå til en holdeplass. Avstanden mellom holdeplassene er kortere jo nærmere sentrum du kommer.

I november 2009 ble det gjort en kjøretidsmåling på bussene som trafikkerte strekningen Nesttun-sentrum. Målingen viste at bussene brukte i snitt 24 minutter på strekningen, men at kjøretiden varierte svært mye, mellom 15 og 40 minutter. Målingen ble gjort etter at bybanebyggingen var startet og busstraseen derfor var flyttet fra Inndalsveien-Bjørnsonsgate-Gamle Nygårdsbro til en mer direkte trasé Kanalveien-Nye Nygårdsbro med færre holdeplasser mellom Wergeland og sentrum enn den ordinære busstraseen. Det opprinnelige busstilbudet i korridoren hadde derfor etter alt å dømme enda lengre og mer variert kjøretid.

Regularitet

Full stans tilhører sjeldenhetene, og målet er alltid å opprettholde trafikken i så høy grad som mulig, og at så stor del av traseen som mulig holdes åpen.
I en normalsituasjon er de fleste avvik på Bybanen av mindre karakter, der den mest typiske er at enkeltvogner er ute av trafikk. Frem til høsten 2017 vil det til enhver tid være to vogner ute av trafikk på grunn av arbeidet med å forlenge vognene fra 32 til 42 meter. For den reisende kan dette bety at frekvensen innimellom blir litt ustabil eller går ned fra fem til syv-ti minutter mellom avgangene, slik at vognene blir litt fullere enn vanlig. Etter hvert som stadig flere bybanevogner blir forlenget, øker kapasiteten vesentlig slik at denne sårbarheten blir mindre.

Alle som jobber med Bybanen, fra planleggere til de som kjører vognene, jobber for å minimere antall uønskede hendelser og redusere konsekvensene av disse for de reisende, ikke minst gjennom god avvikshåndtering og informasjon.

Kundetilfredshet

Det er verdt å merke seg at Bybanen har hatt og fortsatt har høy tilfredshet blant de faste reisende. TNS Gallup utfører kundetilfredshetsmålinger i kollektivtrafikken på vegne av Skyss. I kundeintervjuer utført på Bybanen 4. kvartal 2016 svarer 97 prosent at de spurte at de er fornøyde med punktligheten, og snittet for de fem siste kvartalene er 95 prosent. På spørsmål om tilfredshet med bybanereisen alt i alt, svarer 99 prosent av de spurte at de er fornøyde.

Trafikksikkerhet

Bybanen er et trygt transportmiddel. Registreringer på Bybanen i Bergen og internasjonal forskning på trafikksikkerhet viser at Bybanen i Bergen og light rail-systemer har lavere ulykkestall enn buss. Buss har igjen lavere ulykkestall enn bilreiser – ca. en fjerdedel så mange skadde eller drepte per million personkilometer i buss som i bil, ifølge Transportøkonomisk institutts Trafikksikkerhetshåndbok.

Bybanen er et tungt kjøretøy som kjører i åpne bygater, og det er viktig at det fortsatt legges stor vekt på sikkerhet i videre utvikling og drift av Bybanen i Bergen.

Statistikk, sammenstøt med biler:

2010 9,8 km trasé, oppstart juni 14
2011 12
2012 9
2013 13,4 km trasé fra juni 11
2014 11
2015 14
2016 14


Organisering

Bybanen finansieres gjennom Miljøløftet  (tidligere Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø), og gjennomføres i samarbeid mellom Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Fylkesmannen i Vestland og Jernbanedirektoratet.
Bergen kommune er ansvarlig for planlegging av bybanen i bergen. Bergen kommune er også planmyndighet, og alle reguleringsplaner vedtas av bystyret.
Hordaland fylkeskommune er ansvarlig for utbygging, drift og vedlikehold av Bybanen, med Bybanen Utbygging, Bybanen AS og Skyss.
Bybanen Utbygging er ansvarlig for  prosjektering og videre utbygging av Bybanen. Bybanen Utbygging er en enhet i Hordaland fylkeskommune.
Bybanen AS eier og forvalter Bybanen sin infrastruktur, vogner og vedlikeholdsmateriell . Bybanen AS er også ansvarlig for den tekniske drifta av lystavler og sanntidsinformasjon i vognene og på bybaneholdeplassene.
Skyss har ansvaret for driften av Bybanen og for kontrakten med operatøren. Skyss har også hånd om billettering, ruteplanlegging og markedsføring.
Driften av Bybanen er konkurranseutsatt, og operatør for banen er Keolis Norge. Dagens driftskontrakt løper fram til 01.07.2019.