Bergensprogrammet

Bakgrunn – Bybanen til Fyllingsdalen

Twitter FB Publisert fredag 31. oktober 2014. Sist oppdatert tirsdag 15. august 2017

Vedtatt plan

Bystyret vedtok i møte 21.06.17 reguleringsplanene for alle delstrekningene mellom sentrum og Fyllingsdalen.

Planforslag var på høring i tidsrommet 7. januar – 21. februar 2017.

Oppstart av reguleringsplan for delstrekning 1 og 3
Byrådet vedtok i møte 27.11.14 oppstart av to reguleringsplaner for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen: 
Delstrekning 1: Nonneseter-Kronstad
Delstrekning 3: Mindemyren-Fyllingsdalen
Oppstartskart delområde 1 og 3

Oppstart detaljreguleringsplan for delstrekning 2. Mindemyren og utvidelse av delområde 1 og 3
Byrådet vedtok i  møte 10.03.16  oppstart av detaljreguleringsplan for delstrekning 2 Mindemyren.
Oppstartskart delområde 2 og utvidelese 1 og 3

Detaljreguleringsplan for midlertidig holdeplass i Kaigaten – sentrum
Byrådet har i møte 10.03.16 vedtatt oppstart av detaljreguleringsplaner for midlertidig holdeplass i Kaigaten.
Oppstartskart midlertidig holdeplass i Kaigaten

Planprogrammet
Planprogrammet ble fastsatt av komité for miljø og byutvikling 19. mai 2015.
Planprogrammet gir en orientering om bakgrunn og formålet med plan- og utredningsarbeidet, og beskriver trasé for Bybanen på strekningen. Planprogrammet beskriver hvilke konsekvenser som skal utredes, hvordan informasjon og medvirkning skal sikres, og fremdriften for planarbeidet.
Planprogram Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Oppsummeringsrapport
Bybanetraséen fra sentrum til Fyllingsdalen har vært gjennom en skissefase der ulike varianter for trasé og holdeplasser er vurdert. Anbefalinger for videre arbeid med reguleringsplanen fremgår av oppsummeringsrapport (Sweco) og fagnotat (Bergen kommune).

Fagnotatet og byrådssaken fra Bergen kommune finner du her:
Fagnotat- orientering om planarbeidet
Byrådssak- orientering om planarbeidet

Konsulentens oppsummering av skissefase finner du her:
Oppsummeringsrapport skissefase

Vedlegg til oppsummeringsrapport:
1. Grunnlagsnotat driftsopplegg
2. Grunnlagsnotat trafikk
3. Grunnlagsnotat vurdering av holdeplassplassering og passasjergrunnlag
4. Grunnlagsnotat tunnelkonsept Løvstakken
5. C-tegninger anbefalt linje med varianter